ind1

آزمایشگاه

line

ليست كليه اقلام و اموال موجود در آزمايشگاه شرکت پترو پلیمر رنگین کمان

رديفناممورد مصرفمدل
1دستگاه تست كششاندازه گيري خواص مكانيكي فيلمSantam STM-5
2آونخشك كردن مواد و انجام برخي تست ها مانند Ash content   و غيرهSINA
3دستگاه تست دوخت حرارتياندازه گيري مقاومت دوخت فيلمهاS.C.D  SFM-102
4دستگاه سنجش MFIاندازه گيري شاخص جريان مذاب پليمرهاSantam STM-300
5ميكرومتراندازه گيري ضخامت فيلمهاS.C.D SFM-106
6دستگاه اندازه گيري تيرگياندازه گيري ميزان تيرگي فيلمهاS.C.D SFM-114
7دستگاه اندازه گيري ضريب اصطكاكاندازه گيري ضريب اصطكاك استاتيك و ديناميك نمونه ها Lab think MXD-01A
8دستگاه اندازه گيري مقاومت ضربهاندازه گيري مقاومت ضربه Lab think  SLY-S1
9دستگاه Dart Dropاندازه گيري مقاومت پارگي فيلمهاS.C.D SFM-105
10ترازوي ديجيتالي سه رقم اعشارتعيين وزن با ظرفيت 5 كيلو و دقت يك گرمPX3000
11ترازوي ديجيتالي به چهار رقم اعشارPrecisa 160M
12شفافيت سنجاندازه گيري ميزان شفافيت فيلم هاS.C.D SFM-115

لیست کامل استانداردهای مربوط به تستها و دستگاه های آزمایشگاهی فوق به شرح زیر می باشد :

ليست كليه آزمايشات و خواص اندازه گيري شده و مشخصات آنها
خاصيتواحدمحدودهاستانداردمدل دستگاه
مقاومت ضربه (Dart drop impact )gr/µmطبق خواسته مشتریASTM D 1709SLY-S1
مقاومت كششي در نقطه پارگي (TensileStrength at break )Mpaطبق خواسته مشتریASTM D 882
مقاومت كششي در نقطه تسليم(Yield strength )Mpaطبق خواسته مشتریASTM D 882
درصد ازدياد طول در نقطه پارگي (Elongation at break )%طبق خواسته مشتریASTM D 882
ضريب اصطكاكµs ,  µdطبق خواسته مشتریASTM D 1894MXD-01A
مقاومت دوخت حرارتيطبق خواسته مشتریASTM F 88
مقاومت پارگی Elmendorfgr/µmطبق خواسته مشتریASTM D1922Lab think SLY-S1
شفافيت سنج%طبق خواسته مشتریASTM D2457S.C.D SFM-115
دستگاه اندازه گيري تيرگي%طبق خواسته مشتریASTM D1003S.C.D SFM-114

شرح استانداردهای ذکر شده در جدول فوق با لینک های مربوطه را می توانید در ادامه ملاحظه نمایید:

اندازه گیری ضخامت: (ASTM D2103-03 )

به زبان فارسی و متعلق به اداره استاندارد ملی ایران

اندازه گیری شاخص جریان مذاب (MFI ):   (ASTM D1238 & iso 8367)

اندازه گیری چگالی (دانسیته): (ASTM D1505)

اندازه گیری تیرگی و شفافیت: (ASTM D1003 & D2457)

اندازه گیری مقاومت دوخت: (F88)

اندازه گیری حجم و ظرفیت تحمل ساک دستی ها:

ویژگیها و روشهای آزمون استاندارد اداره ملی استاندارد ایران:

اندازه گیری مقاومت پرتاب دارت (Dart Drop Test ):  (ASTM D1709)

 به زبان فارسی و ویرایش شده توسط واحد تضمین کیفیت

اندازه گیری ضریب اصطکاک استاتیک و دینامیک: (ASTM D1894)

اندازه گیری خواص مکانیکی ( دستگاه تنسایل): (ASTM D882)

به زبان فارسی و متعلق به اداره استاندارد ملی ایران

اندازه گیری مقاومت پارگی فیلم ها: (ASTM D1922)

کالیبراسیون تجهیزات شرکت :
با توجه به لزوم فرایند کالیبراسیون یکی از برنامه های اصلی این واحد انجام کالیبراسیون کلیه دستگاه های موجود در آزمایشگاه بوده است که در دستور کار قرار گرفته و انجام شد.
ليست كليه اقلام مورد نياز جهت كاليبراسيون
رديفناممورد مصرفمدلزمان آخرين كاليبراسيون
1دستگاه تست كششاندازه گيري خواص مكانيكي فيلمsantam STM-51392/7
3دستگاه تست دوخت حرارتياندازه گيري مقاومت دوخت فيلمهاS.C.D  SFM-1021392/7
4دستگاه سنجش MFIاندازه گيري شاخص جريان مذاب پليمرهاsantam STM-3001392/7
5ميكرومتراندازه گيري ضخامت فيلمهاS.C.D SFM-1061392/8
12دستگاه اندازه گيري تيرگياندازه گيري ميزان تيرگي فيلمهاS.C.D SFM-1141392/7
13دستگاه اندازه گيري ضريب اصطكاكاندازه گيري ضريب اصطكاك استاتيك و ديناميك نمونه هاLabthink  MXD-01A1392/8
17دستگاه اندازه گيري مقاومت ضربهاندازه گيري مقاومت ضربهLabthink   SLY-S11392/8
19دستگاه Dart Dropاندازه گيري مقاومت پارگي فيلمهاS.C.D SFM-1051392/8
20ترازوي ديجيتالي سه رقم اعشارتعيين وزن با ظرفيت 5 كيلو و دقت يك گرمPX30001392/7
23ترازوي ديجيتالي به چهار رقم اعشارPrecisa 160M1392/7
25شفافيت سنجاندازه گيري ميزان شفافيت فيلم هاS.C.D SFM-1151392/7

اصول کلی کالیبراسیون :

آشنایی با اصول و لزوم فرایند کالیبراسیون

مقدمه:

كيفيت مقوله‌اي است كه با سرشت انسان سازگاري دارد و همراه نياز مادي و معنوي اوست و نبود آن مي‌تواند دشواري‌هايي براي وي بوجود آورد. به همين دليل از گذشته‌هاي دور تلاش براي رسيدن به كيفيت و رفع دشواري‌هاي موجود در اين راه موضوعي مطرح در جوامع انساني بوده است. امروزه اين واژه از مرحله رفع نياز پا فراتر گذاشته است زيرا با گسترش دنياي رقابت، كيفيت تنها زباني است كه مي‌شود با آن در بازارهاي جهاني سخن گفت. بديهی است كنترل كيفيت و تضمين آن بر اندازه‌گيري استوار است. فراگيري روش اندازه‌گيري كميت‌هاي گوناگون و در نگاهي وسيع‌تركاليبراسيون دستگاه‌ها، راهي براي نيل به اين خواسته است.

هر دستگاه ويژگي‌هاي فني و ويژگي‌هاي اندازه شناختي خود را دارد. با توجه به اينكه دستيابي به كيفيت برتر از طريق انجام آزمون‌ها و اندازه‌گيري‌هاي مطمئن ارزيابي مي‌گردد، اين بحث مطرح مي‌شود كه اندازه‌گيري مطمئن چگونه اندازه‌گيري مي‌باشد؟ آيا نو بودن تجهيزات يا استفاده از تكنولوژي جديد دستگاهي، مي‌تواند منجر به اندازه‌گيري مطمئن شود.

پاسخ اينست كه تنها كاليبراسيون صحيح و دوره‌اي به نتايج خروجي دستگاه‌ها كيفيت مي‌بخشد. با انجام كاليبراسيون به دنبال يافتن ويژگي‌هاي اندازه شناختي دستگاه هستيم تا در صورت نياز اصلاحات لازم را انجام دهيم. اغلب استانداردهاي مديريت كيفيت در بخش الزامات فني، از كاليبراسيون تجهيزات نام برده و آنرا الزام نموده‌اند.

استانداردهاي مديريت اهميت خاصي براي تمام تجهيزات توليد به ويژه تجهيزات اندازه‌گيري قايل هستند. به عنوان مثال در بند 7-6 استاندارد ISO 9000 آمده است:

”هنگامي که حصول اطمينان از نتايج معتبر مورد نياز است تجهيزات اندازه‌گيري بايد:

الف: در فواصل مشخص يا پيش از  استفاده مورد کاليبراسيون يا تصديق در برابر استانداردهاي اندازه‌گيري قرار گيرند که قابليت رديابي تا استانداردهاي ملي و بين المللي را داشته باشند؛ هنگامي که چنين استانداردهايي موجود نيستند مبنايي که براي کاليبراسيون يا تصديق مورد استفاده قرار مي‌گيرد بايد ثبت شود.“

ب) بر حسب نياز تنظيم و تنظيم مجدد گردند.

ج) مورد شناسايي قرار گرفته باشند تا وضعيت كاليبراسيون آنها بتواند قابل تعيين باشد.

د)در برابر تنظيماتي كه نتايج اندازه‌گيري را نامعتبر مي‌كند محافظت گردند.

ه) در برابر آسيب و خرابي در طي جابجايي، تعمير و نگهداري و انبارش محافظت گردند.

همچنين در استاندارد ISO/IEC 17025  نيز بر ضرورت كاليبراسيون تجهيزات تاكيد شده است.

اهمیت اندازه گیری:

استانداردهاي مديريت اهميت خاصي براي تمام تجهيزات توليد به ويژه تجهيزات اندازه‌گيري قايل هستند؛

علم از جايي شروع مي‌شود که اندازه‌گيري آغاز مي‌شود؛

بدون اندازه‌گيري امکان بررسي هيچ گونه پيشرفتي وجود ندارد؛

توان اندازه‌گيري معيار بسيار خوبي براي تعيين ميزان پيشرفت يک جامعه است؛

بدون اندازه‌گيري زندگي براي بشر امروزي ميسر نيست.

اصول اندازه گیری:

وسيله اندازه‌گيري درست انتخاب شود؛

وسيله اندازه‌گيري درست نصب شود؛

وسيله اندازه‌گيري درست نگهداري شود؛

وسيله اندازه‌گيري درست بکار گرفته شود؛

وسيله اندازه‌گيري درست کاليبره شود.

باید دانست

که درهيچ زمينه علمي هيچ گونه پيشرفتي بدون اندازه‌گيري حاصل نمي‌شود.

درهيچ اندازه‌گيري بدون ابزار مناسب، نتيجه درستي حاصل نمي‌شود.

بدون کاليبراسيون از هيچ ابزار اندازه‌گيري نتيجه درستي حاصل نمي‌شود.

کاليبراسيون شرط لازم است ولي کافي نيست.

تعریف کالیبراسیون:

مجموعه عملياتي كه تحت شرايط مشخص ميان نشان‌دهي يك دستگاه يا سيستم اندازه‌گيري يا مقدار يك سنجه مادي يا ماده مرجع و مقدار متناظر آن كه از استانداردهاي اندازه‌گيري حاصل مي‌شود، رابطه‌اي برقرار مي‌كند.

کاليبراسيون اجازه مي‌دهد که ميزان تصحيح لازم را نسبت به نشاندهي تعيين کنيم. با کاليبراسيون ممکن است خواص اندازه شناختي ديگري نظير اثر کميت‌هاي تاثير گذار نيز تعيين شود. در واقع كاليبراسيون ويژگي‌هاي كارآمدي دستگاه يا مواد مرجع را بوسيله انجام مقايسات مستقيم مشخص مي‌كند.

ضرورت کالیبراسیون:

كاليبراسيون در واقع ايجاد نظامي موثر به منظور كنترل صحت و دقت پارامترهاي مترولوژيكي دستگاه‌هاي آزمون و وسايل اندازه‌گيري و كليه تجهيزاتي است كه عملكرد آنها بر كيفيت فرايند تاثير گذار مي‌باشد كه به منظور اطمينان از تطابق اندازه‌گيريهاي انجام شده با استانداردهاي جهاني مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

کدام دستگاه ها باید کالیبره شوند:

هر وسيله‌اي که براي اندازه‌گيري به کار مي‌رود و در روش‌هاي اجرايي به استفاده از آن اشاره شده است، نياز به تعيين صحت و دقت يا کاليبراسيون دارد.

دستگاه‌هاي اندازه‌گيري بايد به طور دوره‌اي كاليبره شوند. گذشت زمان، فرسودگي، حوادث غير قابل پيش‌بيني، باعث مي‌شوند تا قابليت رديابي نتايج آنها تا استانداردها زير سوال رفته و نيازمند تاييد مجدد باشند. براي تجهيزات كاليبره شده گواهي كاليبراسيون صادر شده و ضميمه دستگاه مي‌گردد.

كاليبره كردن تمام تجهيزات لازم نيست. برخي از آنها  ممكن است صرفاً به عنوان نشان دهنده مورد استفاده قرار گيرند. انواع ديگر تجهيزات ممكن است به عنوان ابزار تشخيصي و آشكارسازي به كار بروند. هر گاه وسيله‌اي براي تعيين قابليت پذيرش محصول و يا عوامل موثر در فرايند آزمون مورد استفاده قرار نگيرد كاليبراسيون آن ضرورت ندارد.

اهداف اصلی کالیبراسیون:

1- براي اطمينان از قرائت‌هايي كه از دستگاه صورت مي‌گيرد.

2- براي تعيين درستي مقادير خوانده شده از دستگاه.

3- براي استقرار قابليت رديابي دستگاه به استانداردهاي مرجع (هدف نهايي كاليبراسيون برقراري قابليت رديابي عنوان شده است.)

قابلیت ردیابی:

مهمترين ويژگي كه يك اندازه‌گيري بايد داشته باشد وجود قابليت رديابي نتايج آن تا استانداردهاي ملي و سپس بين المللي مي‌باشد.

وقتي سطح اطمينان و عدم قطعيت كليه اندازه‌گيري‌ها بيان شود درستي و دقت نتايج اندازه‌گيري تضمين مي‌گردد.

قابليت رديابي  قابليت ارتباط دادن مقدار يك استاندارد يا نتيجه يك اندازه‌گيري با مرجع‌هاي ملي يا بين‌المللي از طريق زنجيره پيوسته مقايسه‌ها كه همگي عدم قطعيتي معين دارند. كاليبراسيون تنها راه برقراري قابليت رديابي مي‌باشد.

استقرار قابلیت ردیابی نتایج اندازه گیری:

بوسيله تعيين نام دستگاه مرجع كاليبراسيون و عدم قطعيت آن محاسبه اعلام عدم قطعيت اندازه‌گيري براي نتايج كاليبراسيون و نيز بيان شرايط محيطي اثر گذار بر نتيجه اندازه‌گيري قابليت رديابي نتايج كاليبراسيون استقرار مي‌يابد.

دستاوردهای کالیبراسیون:

به دست آوردن نتايج درست و صحيح در اندازه‌گيري؛

کاهش هزينه و دوباره کاري؛

بهره‌وري بيشتر؛

جوابگويي در دعاوي حقيقي و حقوقي؛

يکي از نيازهاي اخذ گواهي‌هاي استانداردهاي مديريت؛

جلوگيري از تضييع حقوق مصرف کننده و توليد کننده؛